Razvoj ljudskih resursa

 

Razvoj ljudskih resursaRazvoj ljudskih resursa podrazumeva proces i proizvod donošenja odluka o tome koje promene značajne za razvoj i sveukupno upravljanje ljudskim resursima nameravamo da ostvarimo u gradovima i opštinama.
Razvoj ljudskih resursa u savremenim sistemima javnog, privatnog i civilnog sektora zasniva se na strateškom pristupu koji obuhvata nekoliko međusobno povezanih procesa:

• Procenu i analizu postojećih resursa,
• Planiranje, organizovanje i sistematizacija ljudskih resursa,
• Strateški pristup zapošljavanju novog osoblja,
• Upravljanja procesom rada,
• Motivisanje (nagrađivanje na osnovu ocene postignuća, obuke i razvijanje kompetencija ljudskih resursa)
• Razvijanje sistema interne komunikacije i timskog rada.
Razvoj ljudskih resursa podrazumeva obavezu stvaranja i stalnog unapređivanja uslova za održiv razvoj privrede, infrastrukture, društvenih delatnosti, građanskog društva, a posebno uslove za lični razvoj svih građana/ki u lokalnoj zajednici u skladu sa njihovim individualnim potrebama i kapacitetima.
Pitanju analize postojećeg stanja i razvoju ljudskih resursa bitno je pristupiti na odgovoran i strateški način, što podrazumeva visok nivo zainteresovanosti i aktivnu participaciju svih aktera lokalne društvene zajednice. Takav pristup nesumnjivo vodi ka jačanju lokalnih kapaciteta i lokalne uprave.
Strategija razvoja ljudskih resursa u JLS i LJS odgovor je na zahtev reformskih procesa definisan u Strategiji reforme državne uprave, s jedne strane, kao i potrebe stvaranja “generatora” održivog lokalnog sveukupnog razvoja.

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić