Obuke

 

COR ObukeNezavisno od uzrasta, pola, socijalno – ekonomskog porekla, etničke pripadnosti ili invalidnosti, naši građani treba da imaju mogućnost da steknu i razviju onu kombinaciju znanja, veština i sposobnosti koja im je potrebna za uspeh na tržištu rada, uključujući i digitalne i transverzalne ključne kompetencije, medijsku pismenost i poznavanje stranih jezika.

Obaveza definisanja realnih i merljivih ciljeva koji proizlaze iz primene programskog budžeta u JLS / LJS nameće, pored ostalih, i potrebu utvrđivanja u lokalnim zajednicama ciljne stope zaposlenih za žene i muškarce za starosnu grupu od 20 – 64 godina, do 2020. godine. Aktuelni društveni trenutak imperativno zahteva postavljanje ambicioznog cilja, čije dostizanje dalje treba da vodi uspostavljanju održivog privrednog rasta, lokalnih javnih finansija, socijalnog modela i sistema socijalne zaštite.

Obučena radna snaga je ključni faktor izgradnje konkurentne, održive i inovativne privrede u skladu sa postavljenim ciljevima lokalnih razvojnih strategija. U vremenu budžetskih ograničenja i nezabeleženih pritisaka konkurencije na globalnom nivou, moraju se prioritizovati politike zapošljavanja i obučavanja na lokalnom nivou usmerene na prelazak ka zelenoj, pametnoj i inovativnoj privredi.

Približavanje EU otvara velike prilike za srpsku ekonomiju, ali istovremeno kreira i velike izazove. Bolje obučena radna snaga sposobna je da doprinese i prilagodi se tehnološkoj promeni i novim oblicima organizacije rada.  Ovo je značajan izazov, imajući u vidu potrebne veštine koje se ubrzano menjaju, kao i stalnu neusklađenost veština na tržištu rada. Ulaganje u sisteme obrazovanja i obuke, projekcije potreba za veštinama i usluge posredovanja i vođenja, ključan su faktor za povećanje produktivnosti, konkurentnosti, privrednog rasta i, konačno, stope zaposlenosti.
Realizacijom COR obuka uvereni smo da ćemo doprineti povećanju zaposlenosti, konkurentnosti, značajnijoj primeni znanja, istraživanja i naučnih dostignuća, što bi, u konačnom, vodilo rastu prosperiteta i stabilnosti u lokalnim zajednicama.

ObukeZa 2017. godinu, COR tim je pripremio više različitih obuka namenjenih unapređenju stručnih – profesionalnih znanja i ličnom razvoju pojedinaca različitih osobina, uzrasta (deca – tinejdžeri – studenti – odrasli), pola, radnog statusa (učenici, studenti, nezaposleni, zaposleni) kako iz javnog tako i privatnog sektora.
Podela obuka je napravljena prema njihovoj vrsti i nivou, kao i prema ciljnim grupama kojima su namenjene.
Paket obuka koje smo pripremili koncipiran je u dva osnovne grupe, i to:

(A) Obuke za unapređenje stručnih profesionalnih znanja

(B) Obuke neophodne za uspešnu karijeru usmerene na unapređenje lične efikasnosti i razvoj pojedinaca, ovladavanjem seta potrebnih veština

VeštinePrelazak ka pristupima zasnovanim na kompetencijama i veštinama sa tradicionalnih pristupa koji mere veštine samo pomoću formalnih kvalifikacija, treba da dovede do značajne promene u sistemima obrazovanja i na tržištima rada, kao i do njihove interakcije.
Dostizanje prave kombinacije veština veoma je značajno, ali je podjednako važno i da se izbegne nedovoljno korišćenje talenata i potencijala ljudi. To nameće potrebu bolje saradnje između sveta rada, obrazovanja i obuke, kao i povećanu transparentnost na tržištu rada, veću od one koju pružaju tradicionalni pristupi koji mere veštine samo pomoću formalnih kvalifikacija.

VeštineJedan od velikih izazova sa kojim se suočavamo odnosi se na usklađivanje ponude veština sa potrebama tržišta rada. Usled velike globalne krize koja se sa globalnog prelila na državni i dalje na lokalni nivo, značaj ovog izazova izbio je u prvi plan: ona je ubrzala tempo ekonomskog restrukturiranja, gurajući u nezaposlenost mnoge radnike iz sektora pogođenih krizom zbog nedostatka veština potrebnih u rastućim sektorima.
Dugoročne procene takođe ukazuju na značaj veština. Previše ljudi nema kompetencije potrebne za uspeh na tržištu rada pa se suočavaju sa teškoćama prilagođavanja novim i rastućim potrebama za veštinama. Ozbiljni deficiti kvalifikovanih radnika, upravljačkih i tehničkih veština, karakterističnih za određene poslove, ugrožavaju ciljeve održivog regionalnog i lokalnog razvoja. Grube procene ukazuju da će se broj radnih mesta za visokokvalifikovanu radnu snagu značajno povećati dok će broj onih za niskokvalifikovane radnike u velikoj meri smanjiti.

U najskorije vreme treba pokrenuti socijalni dijalog o primeni celoživotnog učenja sa ciljem da se postavi okvir za implementaciju celoživotnog učenja i izradi Lokalni akcioni plan za obrazovanje odraslih koji reguliše celoživotno učenje i razvoj veština građana svih uzrasta.
UčenjePartnerstva na regionalnom i lokalnom nivou između javnih službi, pružalaca usluga u oblasti obrazovanja i obuke, kao i poslodavaca, mogu uspešno da utvrde potrebe za obukom, povećaju značaj obrazovanja i obuke i olakšaju pojedincima pristup daljem obrazovanju i obuci. Ključni značaj sticanja veština i kompetencija tokom radnog života zahteva sveobuhvatne strategije za celoživotno učenje, a posebno nov pristup obrazovanju odraslih, zasnovan na zajedničkim principima partnerstva.
Kako bi se premostio jaz u nedostajućim veštinama za buduća radna mesta i obezbedilo da naši obrazovni sistemi postanu brzo reaktivni na sadašnje i buduće potrebe naše privrede (npr. zelene privrede), moraju biti promovisani novi obrazovni moduli i obuke kako bi se postigla kritična masa znanja i veština koja će povećati našu konkurentnost na domaćem i međunarodnom tržištu.

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić