Konkurs za najbolje studentske timske radove

 

KONKURS ZA NAJBOLjE STUDENTSKE TIMSKE RADOVE


Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj iz Šušeoke (COR) raspisuje konkurs za tri najbolja studentska timska rada u oblasti lokalnih budžeta, kako bi se podstakla participacija mladih i njihovo uključivanje u argumentovanu debatu o mogućim unapređenjima u upravljanju lokalnim javnim finansijama. Studentski konkurs je jedna od aktivnosti u projektu „Trošenje lokalnih budžeta“ koju na teritoriji Kolubarskog okruga realizuje COR uz podršku Vlade SAD.

1. TEMA KONKURSA

Radovi bi trebalo da odgovore na jedno od najvažnijih pitanja iz ove oblasti, a to je: „Kako povećati i efikasnije trošiti lokalne budžete – primer grada/opštine ____________?“ (za primer uzeti jednu jedinicu lokalne samouprave /JLS/ iz Kolubarskog okruga)

2. FAZE KONKURSA

Konkurs se sprovodi u dve faze.
U prvoj fazi, zainteresovani studentski timovi prijavljuju svoje radove, a konkursna Komisija sastavljena od relevantnih predstavnika društvene zajednice iz javnog, obrazovnog i poslovnog sektora, ocenjuje kvalitet pristiglih radova i proglašava tri prvorangirana studentska tima.
Dva prvoplasirana tima iz prve faze se kvalifikuju za završno trosatno takmičenje (druga faza) u kojem se, kroz javno predstavljanje svojih radova, debatu, odgovore na pitanja Komisije i završnu reč, dobija pobednik konkursa.
Za tri prvorangirana studentska tima na konkursu, predviđene su vredne nagrade.

3. KO MOŽE DA PRIJAVI TIM?

Konkurs je otvoren za studentske timove od tri člana koji su:
1. Studenti (visokoškolskih institucija, ekonomskih i poslovnih usmerenja, sa sedištem na teritoriji Republike Srbije), koji imaju prebivalište na teritoriji Kolubarskog okruga pri čemu je najmanje jedan član tima sa prebivalištem na teritoriji jedne od 6 JLS (Valjevo, Ub, Lajkovac, Ljig, Mionica i Osečina) na koju se prijavljeni rad odnosi;
2. Nezaposlena lica koja su završila neku od visokoškolskih institucija iz tačke 1, pri čemu im od završetka studija nije prošlo više od tri godine (može samo jedan član tima).

NAPOMENA: Studentski timovi mogu prijavljivati na konkurs samo svoje, autorske, prehodno neobjavljivane radove.

4. STANDARDI ZA PRIPREMU RADA

Studentski timovi su u obavezi da daju sažetak rada od tri do pet strana u Powerpoint prezentaciji.

Naslov rada
Na prvoj strani napisati naslov rada. Napominjemo da u samom tekstu rada, članovi tima ne treba da navode naziv tima i/ili svoje lične podatke.
Font i obim
Rad treba da bude napisan u tekst procesoru microsoft Word, fontom Times New Roman veličine 12, na srpskom jeziku, ćirilicom, sa razmakom od 1,5 reda. Obim rada treba bude između 10 i 16 strana osnovnog teksta, uz dodatno navedene priloge i spisak literature. Priloge (tabele, grafikone, slike itd.) smestiti na kraj rukopisa, a u samom telu teksta naznačiti mesto koje se odnosi na dati prilog.
Rezime
Rezime dužine 150-300 reči nalazi se na početku rada i sadrži cilj rada, primenjene metode, glavne rezultate i zaključke.
Ključne reči
Ključne reči se navode iza rezimea. Treba da ih bude do pet, pišu se Italic standardnim slovima i odvojene su zapetom.
Reference u tekstu
Na literaturu se upućuje korišćenjem Čikago stila bibliografskog citiranja koji možete da preuzmete ovde.
Strana imena
Strana imena koja se pojavljuju u osnovnom tekstu, treba transkribovati na srpski jezik, a pri prvom navođenju u zagradi staviti ime u originalu.
Tabele, grafikoni, šeme, slike
Tabele i grafikoni treba da budu sačinjeni u Word-u. Svaka tabela, grafikon, šema i slika mora imati redni broj, naslov ili potpis (ne duži od jednog reda). Slike treba pripremiti u elektronskoj formi sa rezolucijom od 300dpi i formatom jpg. Za ilustracije preuzete iz drugih izvora (knjiga, časopisa) autor je dužan da uputi na izvor.
Spisak literature
Na kraju teksta treba priložiti spisak literature koja je navođena u tekstu, po azbučnom redu. Navođenje neobjavljenih radova nije poželjno, a ukoliko je neophodno treba navesti što potpunije podatke o izvoru.

5. KRITERIJUMI I METODOLOGIJA OCENjIVANjA RADOVA

Kriterijumi:
1. Usaglašenost naslova rada sa sadržajem (odgovarajuća formulacija problema)
2. Adekvatnost apstrakta i ključnih reči
3. Originalnost rada (kreativnost, inovativnost, kompleksnost)
4. Kvalitet produbljenog i kritičkog promišljanja
5. Organizacija materijala u koherentnu celinu (struktura rada)
6. Stil pisanja, jasnoća i razumljivost jezika
7. Relevantnost i obim korišćene domaće i inostrane literature
Metodologija:
Maksimalan broj poena 35.
Navedeni elementi, ocenjuju se na skali od jedan do pet, pri čemu je jedan (1) najlošija ocena, a pet (5) najbolja. Pored brojčanih ocena prethodnih elemenata, dodatno su mogući i opisni komentari konkursne komisije.
Kriterijumi i metodologija ocenjivanja u drugoj fazi konkursa biće dostavljeni prvoplasiranim timovima u periodu od tri (3) dana po završetku prve faze.

6. NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS

Prijava za učešće na konkursu dostavlja se u jednoj koverti, zaštićenoj od oštećenja koja mogu nastati u transportu, tako što se u nju stavljaju dve koverte, i to: (1) Koverta u kojoj se nalazi Rad, zajedno sa Powerpoint prezentacijom, u jednom štampanom primerku i na jednom kompakt disku. Na štampanom i elektronskom primerku Rada ne sme se navoditi: naziv tima, imena članova tima, kao ni drugi lični podaci studenta. (2) Zatvorena koverta u kojoj se dostavljaju sledeći podaci: naziv tima, imena članova tima sa njihovim kontakt podacima (adresa elektronske pošte, broj fiksnog i mobilnog telefona), naziv visokoškolske institucije sa njenom adresom, naziv studijskog programa, stepen i godina studija, broj indeksa, kopija lične karte iz koje se vidi slika i samo podaci o prebivalištu.
Konkursna dokumentacija se šalje poštom na adresu:
Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj
Sa napomenom „Za Nenada Mihailovića za studentski konkurs“
Durmitorska 6, Valjevo 14000
Za sva pitanja u vezi sa procedurom prijavljivanja na konkurs COR, zainteresovani se mogu obratiti putem elektronske pošte na e- mail: Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. do 30/04/2017. godine.
Prijave koje nisu:
• dostavljene blagovremeno,
• pripremljene prema pravilima konkursa i navedenim standardima za pripremu rada,
neće biti uzete u razmatranje.

7. ROK ZA KONKURISANjE

Konkurs će biti otvoren od dana objavljivanja, 20. marta 2017, zaključno sa 20. majom 2017. godine.
Blagovremenom dostavom smatra se preporučena pošiljka predata pošti najkasnije do navedenog termina, bez obzira na datum prispeća u COR. Neće se razmatrati prijave poslate posle navedenog roka, kao i prijave poslate na drugi način (na primer faksom ili elektronskom poštom) ili isporučene na drugu adresu.
Druga faza konkursa u kojoj će učestvovati dva prvoplasirana tima biće realizovana u junu 2017. godine.

8. REZULTATI KONKURSA

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj COR internet stranici - www.cor.co.rs, a svi studentski timovi čiji radovi budu odabrani za objavljivanje biće kontaktirani.
Za tri prvorangirana studentska tima na konkursu, predviđene su vredne nagrade.

© Centar za održiv lokalni i regionalni razvoj, 2015. Veb dizajn: Dejan Beljić